Bibliografia

Balhar, Jan 1974. Skladba lašskych nářečí. Praha: Akademia.

Balowska, Grażyna 2012. „Tożsamość jednostkowa na pograniczu językowym. Casus Óndry Łysohorskiego”, w: Marian Wasiczek (red.) Tożsamość morawska na pograniczu polsko – czeskim. Racibórz: WAW, s. 24-30.

Bartoš, František 1886. Dialektologie moravská I. Brno: Matice Moravská.

Bartoš, František 1895. Dialektologie moravská II. Brno: Matice Moravská.

Bąk, Stanisław 1974. Mowa polska na Śląsku. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Bena, Jan Vojtěch 1922. „Slezská knihovnička”, w: Cyprian Lelek: nejpřednější kněz - buditel učitel a zastánce moravců. Opava: Matice opavská.

Bělič, Jaromir 1972. Naštin české dialektologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Dejna, Karol 1953. Polsko-laskie pogranicze językowe na terenie Polski. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Dejna, Karol 1955. „Z zagadnień polsko-czeskiego pogranicza językowego”, w: Milan Kudělka (red.) Česko-polský sborník vědeckých prací. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 113 -131.

Дуличенко, Александр Д. [Duličenko]:

1992. „Феномен Ондры Лысогорского: Один человек - один язык”, w: Karel Bogar (red.) Umělecký a lidský odkaz básníka Óndry Łysohorského. Frýdek-Místek: Muzeum Beskyd, s. 104-113.
1993. „Литературная ляштина Ондры Лысогорского в контексте западнославянских языков и в связи с литературными микроязыками современной Славии”, w: Х. И. Толстой (red.) Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Москва: Наука, s. 151-161.
2002. „Lachisch“, w: M. Okuka (red.): Lexikon der Sprachen des europäischen Ostens. Klagenfurt: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, s. 287-290.
2004. Славянские литературные микроязыки II. Образцы текстов. Tartu.
Gallup, Sean N. 1998. Journeys into Czech-Moravian Texas. College Station. TX: TAMU Press.

Jakobson, Roman 1938. „Die Reimwörter Čech-Lech“, Slavische Rundschau XVIII: 10-15.

Dutkova-Cope, Lida:
2001. „The Language of Czech Moravians in Texas: Do you know what párknu káru u hauza means?”, w: Pamela Anderson-Mejías & Hugo A. Mejías (red.) Southwest Journal of Linguistics 20/2. Edinburg: University of Texas-Pan American, s. 51-84.
2001a. “The Future of Czech in Texas: How can you learn something if it’s not offered to you?”, w: Clinton Machann (red.) KOSMAS: Czechoslovak And Central European Journal 14/2. Washington: Czechoslovak Society of Arts and Sciences, s. 80-104.
Garnier, Pierre 1970. Óndra Łysohorsky. Genève: Poésie vivante.

Hannan, Kevin:
1995. „Some unpublished poems of Óndra Łysohorsky“, w: G.S. Smith &G.C. Stone & C.M. MacRobert (red.) Oxford Slavonic Papers XXVIII. Oxford: Clarendon Press, s. 98–123.
1996a. „Ethnic identity among the Czechs and Moravians of Texas“, w: John J. Bukowczyk (red.) Journal of American Ethnic History 15/4. Illinois: University of Illinois Press, s. 3-31.
1996b. „The Lachian Literary Language of Óndra Łysohorsky“, w: Michael M. Naydan (red.) The Slavic and East European Journal 40/4. American Association of Teachers of Slavic and East European Languages of the US, s. 726–743.
2005. “The historical and linguistic background of lachian regionalism and «separatism»” w: Wojciech J.Burszta & Tomasz Kamusella & Sebastian Wojciechowski (red.) Nationalisms across the Globe. An overview of nationalsims in state-endownedand stateless nations. Europe. Vol. 1. Poznań: School of Humanities and Journalism, s. 471-496.
Herniczek-Morozowa, Wanda 1976. Terminologia polskiego pasterstwa górskiego. Część II. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Hořka, Ludmila 1992. Tesknice. Opava: Matice Slezská.

Hosák, Ladislav 1966. „K nejstarším dokladům názvů regionu a jejich obyvatelstva na Moravě a k jejich proměnam“, w: Jaroslava Suchomelová (red.) Strážnice, 1946-1965. Brno: Blok, s. 195-203.

Janák, Robert 1989. „Texas Czech tombstones: A unique genealogical source“, w: Sborník příspěvků. IV Setkání genealogů a heraldiků. Ostrava, s. 54-59.

Jeřábek, Richard 1987. „Ethnische und ethnographische Gruppen und Regionen in den böhmischen Ländern (17.-20. Jahrhundert)“, Ethnologia Slavica XIX: 122-164. Bratislava.


Karaś, Mieczysław 1958. „Z problematyki gwar mieszanych i przejściowych“, w: Kazimierz Nitsch (red.) Język Polski 38/4. Kraków: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, s. 286-296.

Kellner Adolf:
1946. Východolašska nařeči I. Brno: Melantrich.
1949. Východolašska nařeči II. Brno: Melantrich.
Kuchtová-Goj, Olga 1992. „Óndra Łysohorsky – epigramatik“, w: Karel Bogar (red.) Umělecký a lidský odkaz básníka Óndry Łysohorského. Frýdek-Místek: Muzeum Beskyd, s. 27-43.

Kučera, Karel 1990. Český jazyk v USA. Praha: Univerzita Karlova.

Кульбакин, С.М. [Kulbakin] 1903. „К истории и диалектологии польского языка“, w: Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук LXXIII. Sankt Petersburg: Императорскаця Акадкмия Наукъ.

Knop, Alois 1967. Dějiny českého jazyka ve Slezsku a na Ostravsku. Ostrava: Socialistická akademie.

Labocha, Janina 1997. Polsko-czeskie pogranicze na Śląsku Cieszyńskim: Zagadnienia językowe. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Lamprecht, Arnošt:
1954. „Z jazykového zeměpisu lašskeho”, w: Stanislav Králík (red.) Adolfu Kellnerovi. Sborník jazykovědných studií. Opava: Slezský studijní ústav, s. 34-43.
1968. „Přechodové dialekty a jejich význam pro poznání vzájjemných vztahů slovanských jazyků”, w: Bohuslav Havránek (red.) Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze. Praha: Akademia, s. 145-154.
Ligota, Władysław 1936. „Óndra Łysohorsky, pierwszy poeata laski”, w: Ludwik Brożek (red.) Zaranie Śląskie 12/4. Katowice: Towarzystwo Ludoznawcze w Cieszynie, s. 241-245.

Loriš, Jan 1899. “Rozbor podřečí hornostravkého ve Slezsku”, w: Rozpravy České akademie Cisaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění VII. Praha: Akademia, s. 3-82.

Lotko, Edward 1959. „W sprawie gwar mieszanych i przejściowych“, w: Kazimierz Nitsch (red.) Język Polski 39/4. Kraków: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, s. 291-295.

Łysohorsky, Óndra:
1934. Śpiwajuco piaść. Praga: Družstevni prace.
1935. Hłos hrudy. Praga: Družstevni prace.
1935a. „Proč píší lašsky“, w: Tvorba 48: 775-799.
1936. Wybrane wérše. Olomouc: Index.
1945. Песни о солнце и о земле. Москва, ОГИЗ.
1958. Aj lašske řéky płynu do mořa. Praha: Čechoslovenský spisovatel.
1988. Lašsko poezyja 1931-1977. Köln: Böhlau Verlag.
1990. „Balada o Janowi Palachowi studentowi a kacyřowi“, w: Svobodné slovo. Praha: Melantrich.
Maksym-Benczew, Joanna 2012. „Kim jestem, kim jesteśmy, kim jesteście? O tożsamości na pograniczu”, w: Marian Wasiczek (red.) Tożsamość morawska na pograniczu polsko – czeskim. Racibórz: WAW, s. 8-11.

Małecki, Mieczysław 1934. „Do genezy gwar mieszanych i przejściowych (ze szczególnym uwzględnieniem granicy językowej polsko-czeskiej i polsko-słowackiej)“, Slavia Occidentalis XII: 80-90. Poznań: Uniwersytet Poznański.

Nitsch, Kazimierz 1939. Dialekty polskie Śląska I. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/e_oswiata_i_wychowanie_2010-2011.pdf .

Nitsch, Kazimierz 1968. Wybór polskich tekstów gwarowych. Warszawa: PWN.

Pallas, Ladislav:
1960. „K problematyce Óndry Łysohorského”, Slezský sborník LVIII: 443-471. Opava: Slezský ústav Československé akademie věd.
1970. Jazyková otázka a podmínky vytváření národního vědomí ve Slezsku. Opava: Publikace Slezského ústavu ČSAV.
Perkowski, Jan L. 1978. „Some Notes on a Literary Text in Texas Czech“, w: Clinton Machann (red.) The Czechs in Texas: A Symposium. College Station, TX: TAMU Press.

Pešta, Pavel 1992. „Spory o dílo a teorie Ó. Łysohorskeho v třicatých”, w: Karel Bogar (red.) Umělecký a lidský odkaz básniká Óndry Łysohorského. Frýdek-Místek: Muzeum Beskyd, s. 78-94.

Pituchová, Františka 1988. Mojim rodnym. Ostrava: Krajské kulturni strědlisko.

Polívka, Jiří:
1900. „Loriš’ schlesicher, oberostrauer Dialekt“, w: V. Jagič (red.) Archiv für slavische philologie XXII. Berlin: Berlin Weidmannsche Buchhandlung, s. 314-316.
1902. „Ke sporu českopolskému v Těšinsku“, w: Černy, Adolf (red.) Slovanský Přehled IV. Praga: Slovanský Výbor v Praze, s. 117-119.
Priestley, Tom 2008. „Promoting 'Lesser-used' Languages Through Translation“, TranscUlturAl 1: 68-80. http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/TC/article/view/4143/3388.

Procházka, Jaroslav 1948. Lašské kořeny života i díla Leoše Janácka. Praga: Okresní a místní rada osvětová ve Frýdku-Místku.

Skalička, Vít 2012. „Gwary Śląska opawskiego i raciborskiego”, w: Marian Wasiczek (red.) Tożsamość morawska na pograniczu polsko–czeskim. Racibórz: WAW, s. 62-62.

Steuer, Feliks 1937. Narzecze baborowskie. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Stieber, Zdzisław:
1934. Geneza gwar laskich. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
1956. Zarys dialektologii je̜zyków zachodniosłowiańskich z wyborem tekstȯw gwarowych. Warszawa: Polska Akademia Nauk.
Stunavsky, Jan 1940. Spěv Haviřa: Slezské verše. Ostrava: Josef Bilan.

Stunavsky, Jan & Jozef Šinovski 1947. Téšínské úsměvy. Ostrava: nakład własny.

Šembera, Alois Voitěch 1859. Dějiny řeči a literatury československé. Wien: nakład własny.

Šembera, Alois Voitěch 1864. Základové dialektologie československé. Vien: Leopold Sommers.

Šinovsky, Josef:
1940. Černe oranisko. Ostrava: Melantrich.
1945. Hałdy na roli. Ostrava: nakład własny.
Skulina, Josef 1959. Poezie a nářečí hornoostravské. Těšínsko.

Šrámek, Rudolf 1979. „K poválečnému vývoji lašských nářečí”, w: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Universita, s. 89-95.

Statistická Ročenka České Republiky 2012
(SRČR 2012). Český statistický úřad.

Steuer, Feliks 1937. Narzecze baborowskie. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Trávníček, František 1927. Příspěvky k dějinám českého jazyka. Brno: Filozofická Fakulta Masarykovu University.

Urbanec, Jiří 1994. „Óndra Łysohorsky”, w: Milan Myška (red.) Biografický slovník Slezska a severní Moravy II. Opava: Ostravská Univerziteta, s. 80-82.

Urbańczyk, Stanisław 1984. Zarys dialektologii polskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Urbańczyk, Stanisław (red.) 1978. Encyklopedia wiedzy o języku polskim. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Wasiczek, Marian 2012. „Słowo wstępne”, w: Marian Wasiczek (red.) Tożsamość morawska na pograniczu polsko–czeskim. Racibórz: WAW, s. 3-4.

Wijk, Nicholas van 1935. „Ostslovakisch und lachisch”, w: Ludovít Novák (red.) Sborník Matice Slovenskej XIII. Turčiansky Svätý Martin: Matica slovenská, s. 52-60.

Wyderka, Bogusław 1984. Język mówiony mieszkańców Baborowa na Śląsku Opolskim: Fonologia. Wrocław: Polska Akademia Nauk.

Wyderka, Bogusław (red.) 2000. Słownik gwar śląskich I. Opole: Państwowy Instytut Naukowy.

Zaręba, Alfred 1961. Śląskie teksty gwarowe. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.


Autor: Robert Piechocki