Bibliografia

Biały, Zbigniew 1986. „Polski Spisz. Historyczne uwarunkowania kultury ludowej tego regiony i sposoby jej badania po II wojnie światowej”, w: Zbigniew Biały (red.) Polski Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne – warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego DCCCXI, Prace Etnograficzne, Zeszyt 22, Studia Spiskie nr 1. Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Bigos, Józef (red.) 1986. Zagadnienia z kultury Podhala Spisza i Orawy. Nowy Targ–Zakopane.
Bubak, Józef 1986. „Polskie gwary spiskie”, w: Zbigniew Biały (red.) Polski Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne – warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego DCCCXI, Prace Etnograficzne, Zeszyt 22, Studia Spiskie nr 1. Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Budz, Jan 2011. Gwara spiska. Jynzik gibki jak pryńć. URL: http://serwis21.blogspot.com/2011/01/gwara-spiska-jynzik-gibki-jak-prync.html [dostęp: 06.10.2012 r.]
Górka, Zygmunt & Zbigniew Biały 1986. „Zarys problematyki ekonomiczno-geograficznej polskiego Spisza”, w: Zbigniew Biały (red.) Polski Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne – warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego DCCCXI, Prace Etnograficzne, Zeszyt 22, Studia Spiskie nr 1. Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kamocki, Janusz & Skawiński, Marek 2003. „Problemy etniczności a narodowości na przykładzie Spiszu”, w: R. Gładkiewicz & M. Homza (red.) Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spiszu. Wrocław.
Kroh, Antoni (red.) 2000. Spisz. Wielokulturowe dziedzictwo. Sejny: Pogranicze.
Kwiek, Julian 2002. Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie w latach 1945–1957. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce.
Małecki, Mieczysław 1938. Język polski na południe od Karpat (Spisz, Orawa, Czadeckie, Wyspy językowe). Zakopane: Geberthner i Wolff. URL: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=57719 [dostęp: 06.10.2012 r.]
Moskal, Marta 2004. Policy on Minority and Regional Languages in Poland. Uniwersytet Jagielloński. URL:
http://www.aber.ac.uk/mercator/images/Martapaper.pdf [dostęp: 25.09.2012 r.]
Sikora, Kazimierz 2006. „Liczebniki w gwarach Podtatrza (Podhale, Spisz, Orawa)”, LingVaria 2: 49–64. URL: http://www2.polonistyka.uj.edu.pl/LingVaria/archiwa/LV_2_2006_pdf/04_Sikora.pdf [dostęp: 06.10.2012 r.]
Skawiński, Marek 2009. Polacy na Słowacji. URL: http://www.polskiekresy.info/index.php?option=com_content&view=article&id=161:polacy-na-slowacji2&catid=109:etnografia&Itemid=509 [dostęp:26.09.2012 r.]
Sobczyński, Marek 1986. Kształtowanie się karpackich granic Polski (w X–XX w.). Łódź: Zarząd Wojewódzki PTTK – Regionalna Pracownia Krajoznawcza. URL: http://geopol.geo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2010/12/granice_karpackie.pdf [dostęp: 10.10.2012 r.]
Sobierajski, Zenon 1963. „Z morfologicznych wpływów słowackich na polskie gwary spiskie”, w: Z polskich studiów slawistycznych. Warszawa: PWN.
Sobierajski, Zenon 1966. Atlas polskich gwar spiskich. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
Sowa, Franciszek 2002. „Uwagi o słowotwórstwie przymiotnika w polskich gwarach spiskich”, Joanna Okoniowa & Bogusław Dunaj (red.) Studia dialektologiczne. Tom II. Kraków: IJP PAN.

Linki

http://www.polskispisz.republika.pl/ – Strona poświęcona Polskiemu Spiszowi,
http://www.spisz.org/ – Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy,
http://www.podhalanka.pl/index.php?cat_id=368 – Publikacje związane z Orawą i Spiszem,
www.lapszenizne.pl/upload/pliki/kultura/slownik%20gotowiec.docSłownik Spiskich Wyrazów Gwarowych pod kierunkiem Moniki Milaniak i Edyty Widy,
http://www.gwarypolskie.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=401&Itemid=18 – Opis gwary spiskiej na stronie Gwary Polskie,
http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=opis-dialektow&l2=dialekt-malopolski&l3=spisz&l4=spisz-literatura – Spis literatury uzupełniającej (obok wymienionej poniżej – strona Gwary Polskie),

http://spectator.sme.sk/articles/view/15487/ – Różnice dialektalne na Słowacji,
http://www.juls.savba.sk/about_juls/oddelenia/dialekt/dialekt.html – Rozwój słowackiej dialektologii (słow.).

Literatura uzupełniająca

Czambel, Sam 1906. Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. Turčiansky Svätý Martin: nakładem własnym.
Dudášová-Kriššáková, Júlia 1993. Goralské nárečia: odraz slovensko-polských jazykových kontaktov na fonologickej rovine. Bratysława: VEDA.
Fitak, Franciszek 2007. Gwara podhalańska, orawska i spiska: słownictwo wybrane. Szczawnica: Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach: nakładem własnym autora.
Grochola-Szczepanek, Helena 2007. „Nasza spiska mowa. Rozwój badań gwary spiskiej przed II wojną światową”, Na Spiszu 63. URL: http://kacwin.com/nowe/naspiszu/2007_2/?rok=2007&nr=2&wydanie=63&strona=35 [10.10.2012 r.]
Jadach, M. & T. Mateusiak 2011. „Góral czy Polak? Narodowość wybiorą w czasie spisu”, Polska The Times. URL: http://www.polskatimes.pl/artykul/361280,goral-czy-polak-narodowosc-wybiora-w-czasie-spisu-dysktuj,id,t.html [dostęp: 31.10.2012 r.]
Palkovič, Konštantín 1993. „Z dejín slovenskej dialektológie”, Slovenská reč 58: 261–267. URL: http://www.juls.savba.sk/ediela/sr/1993/5/sr1993-5-lq.pdf [dostęp: 10.10.2012 r.]
Pawlicki, Bonawentura Maciej 2010. Ilustrowany słownik terminów gwarowych budownictwa i architektury Podhala, Orawy i Spisza. Kraków/Nowy Targ: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
Pluciński, Jan 1987. Wesele spiskie. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
Pomajdík, Miroslav 2002. Československo-poľskév zťahy v dvadsiatych rokoch 20. stornia. Trenčin: Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka (praca dyplomowa). URL: http://www.szm.hng.sk/doc/pdf/vztahyCSR-Polsko.pdf [dostęp: 10.10.2012 r.]
Sikora, Kazimierz 2005. „Interdialekt góralski w mediach i reklamie”, w: Maria Madejowa & Anna Mlekodaj & Kazimierz Sikora (red.) Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce). Literatura i język. (Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kraków – Nowy Targ – Bukowina Tatrzańska 21–24 X 2004). Kraków 2005, s. 258–265.
Trajdos, T. (red.) 1995. Spisz i Orawa: w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem. Kraków: Towarzystwo Przyjaciół Orawy / Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”/ Związek Polskiego Spisza. URL: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=6388[dostęp: 06.10.2012 r.]

autor: Mirosław Koziarski