Bibliografia

Dudok, Daniel 1993. „Vznik a charakter slovenských nárečí v juhoslovanskej Vojvodine”, Zborník Spolku vojvodinských slovakistov 15: 19–29.

Dudok, Miroslav 1993. „Prostriedky mikrokompozície textu v slovenčine a v srbčine”, Zborník Spolku vojvodinských slovakistov  15: 41–51.

Gawlasová, Petra 2012. Goralský dialekt jako specifický kulturní znak Oravy. Olomuc: Univerzita Palackého v Olomouci, praca magisterska. URL: http://theses.cz/id/k18aqb/Petra_Gawlasova_bakalarska_prace3.pdf [dostęp: 26.09.2012 r.]

Gumplowicz, Maksymilian 1903. Polacy na Węgrzech: studyum etnograficzno-statystyczno-historyczne. Lwów: Nakładem „Towarzystwa Ludoznawczego”. URL: http://kpbc.umk.pl/dlibra/plain-content?id=74154 [dostęp: 04.10.2012 r.]

Kantor, Ryszard 1997. „Między identyfikacją narodową a regionalną. Przypadek Polskiej Orawy”, Studia Etnologiczne i Antropologiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kąś, Józef 2002. „Nazwy miar powierzchni pola w gwarze orawskiej”, w: Joanna Okoniowa & Bogusław Dunaj (red.) Studia Dialektologiczne II: 193–200.

Kryk-Kastovsky, Barbara 1996. „Linguistic, cognitive and cultural variables of the conceptualization of space”, w: Martin Pützi René Dirvan (red.), The Construal of Space in Language and Thought. Berlin: Mouton de Gruyter.

Ładygin, Zbigniew 1985. 7 dni na Orawie polskiej. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Turystyczne PPTK „Kraj”. URL: http://www.rj.jawnet.pl/kpb/materialy/orawa.pdf [dostęp: 25.09.2012 r.]

Maxwell, Alexander 2006. „Why the Slovak Language Has Three Dialects: A Case Study in Historical Perceptual Dialectology”, Austrian History Yearbook 37: 141–162. URL: http://researcharchive.vuw.ac.nz/bitstream/handle/10063/479/article.pdf?sequence=3 [dostęp: 26.09.2012 r.]

Moskal, Marta 2004. Policy on Minority and Regional Languages in Poland. Uniwersytet Jagielloński. URL: http://www.aber.ac.uk/mercator/images/Martapaper.pdf [dostęp: 25.09.2012 r.]

Sikora, Kazimierz 1989a. „O niektórych przysłówkach przestrzennych w gwarze orawskiej”, Polonica 14: 67–76.

Sikora, Kazimierz 1989b. „Orawskie przysłówki zaimkowe miejsca”, Polonica 14: 67–76.

Sikora, Kazimierz 2006. „Liczebniki w gwarach Podtatrza (Podhale, Spisz, Orawa)”, LingVaria 2: 49–64. URL: http://www2.polonistyka.uj.edu.pl/LingVaria/archiwa/LV_2_2006_pdf/04_Sikora.pdf [dostęp: 06.10.2012 r.]

Sikora, Kazimierz 2008. „O gwarowej partykule ta na przykładzie gwar góralskich”, LingVaria 1. URL: http://www2.polonistyka.uj.edu.pl/LingVaria/archiwa/LV_1_2008_pdf/12-Kazimierz%20Sikora.pdf [dostęp: 26.09.2012 r.]

Skawiński, Marek 1998. Polska mniejszość narodowa na Słowacji do 1914 roku. Praca magisterska pod kierunkiem prof. A. Jelonka. Kraków: w Zbiorach Archiwalnych Muzeum Tatrzańskiego [MT-ZA].

Skawiński, Marek 2009. Polacy na Słowacji. URL: http://www.polskiekresy.info/index.php?option=com_content&view=article&id=161:polacy-na-slowacji2&catid=109:etnografia&Itemid=509 [dostęp:26.09.2012 r.]

Smólski, Grzegorz 1910. Orawa i jej ludność polska.

Štolc, J. & F. Buffa & A. Habovštiak 1968–1984. Atlas slovenskéhojazyka.T. I–IV. Bratysława: VEDA.

Zawiliński, Józef 1912. Z kresów polszczyzny. Kraków: S.A. Krzyżanowski.

Zejszner, Ludwik 1853. Orawa. Warszawa: Biblioteka Warszawska.

Zgama, Barbara 2003. „Leksyka gwarowa w wypracowaniach orawskich gimnazjalistów (na przykładzie Podwilka)”, Biuletyn polskiego towarzystwa językoznawczego LIX. URL: http://www.mimuw.edu.pl/polszczyzna/PTJ/b/b59_189-197.pdf [dostęp: 26.09.2012 r.]

Linki

http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=opis-dialektow&l2=dialekt-malopolski&l3=orawa – gwara orawska na stronie Dialektologii Polskiej (przykłady tekstów i nagrania)

http://www.juls.savba.sk/about_juls/oddelenia/dialekt/dialekt.html – rozwój słowackiej dialektologii (słow.)

http://spectator.sme.sk/articles/view/15487/ – różnice dialektalne na Słowacji

http://www.youtube.com/watch?v=WvWlloBAAc0 – scena prezentująca taniec orawski (z filmu: Balada o Vojtovej Maríne, reż.: Martin Ťapák 1964)

http://www.podhalanka.pl/index.php?cat_id=368 – publikacje związane z Orawą i Spiszem

http://www.orawa.turystyka.pl/ – portal turystyczny poświęcony Orawie

http://www.oravatic.sk/index.php?module=kraj&lng=en – portal miasta Trstená/Trzciana i opis regionu,

http://www.oravafoto.com/ – zdjęcia Orawy (słow.)

http://www.e-targ.org/Timeline.html – historia Tatr (w tym Orawy)

http://www.slovakheritage.org/Castles/orava.htm – historia Zamku Orawskiego


Literatura uzupełniająca

Bielewska, Teresa i in. 2002. Pogranicze polsko-węgierskie od Orawy do Pienin w XIX i na początku XX wieku. Szczawnica: Agencja Publicystyczno-Wydawnicza „Opres”.

Bigos, Józef (red.) 1986. Zagadnienia z kultury Podhala Spisza i Orawy. Nowy Targ–Zakopane.

Duda, Marta & Magdalena Michniewska 2009. Orawa i Lipitów. Po słonecznej stronie Tatr. Kraków: Bezdroża.

Dudášová-Kriššáková, Júlia 1993. Goralské nárečia: odraz slovensko-polských jazykových kontaktov na fonologickej rovine. Bratysława: VEDA.

Dudasova-Krissakova, Júlia 2005. „P.O. Hviezdoslav and R. Zawilinski”, Slavica Slovaca, t. 40, 1: 97–103. URL: http://www.slavu.sav.sk/casopisy/slavica/2005_02/2005_02.pdf [dostęp: 06.10.2012 r.]

Fitak, Franciszek (1997) 2003. Słownik gwary orawskiej. Gliwice: Wydawnictwo Ryszar M. Remiszewski (RMR).

Fitak, Franciszek 2007. Gwara podhalańska, orawska i spiska: słownictwo wybrane. Szczawnica: Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach: nakładem własnym autora.

Gołębiowska, Teresa 1964. „Terenowe nazwy orawskie (Locorum Oraviensium nomina)”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiegoseria, Studia Orawskie. Kraków: nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Habovštiak, Anton 1965. Oravské nárečia. Bratysława: Vydavatel’stvo Slovenskej akadémie vied.

Jadach, M. & T. Mateusiak 2011. „Góral czy Polak? Narodowość wybiorą w czasie spisu”, Polska The Times. URL: http://www.polskatimes.pl/artykul/361280,goral-czy-polak-narodowosc-wybiora-w-czasie-spisu-dysktuj,id,t.html [dostęp: 31.10.2012 r.]

Jesenský, Marcel 2012. Between Realpolitik and Idealism: The Slovak–Polish Border, 1918–1947. Ottawa, rozprawa doktorska. URL: http://www.ruor.uottawa.ca/fr/bitstream/handle/10393/22796/Jesensky_Marcel_2012_thesis.pdf?sequence=5 [dostęp: 30.09.2012 r.]

Kajtoch, Wojciech 1999. „Języki mniejszości narodowych w Polsce”, w: W. Pisarek (red.) Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiąclecia. Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, s. 279–305.

Kantor, Ryszard 1997. „Między identyfikacją narodową a regionalną. Przypadek Polskiej Orawy”, Studia Etnologiczne i Antropologiczne, T. 1.

Karasiowa, Anna 1968. Rozprawki spod Babiej Góry. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Karaś, Mieczysław 1965. Polskie dialekty Orawy. Fonologia i fonetyka. Cz. I. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Karaś, Mieczysław & Alfred Zaręba 1964. „Orawskie teksty gwarowe z obszaru Polski”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego LXIX, Prace Językoznawcze, z. 6, Studia Orawskie 1.

Karaś, Mieczysław 1965. „Orawskie teksty gwarowe z obszaru Czechosłowacji”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego LXXII, Prace Językoznawcze, z. 8, Studia Orawskie 2.

Kąś, Józef 1994. Interferencja leksykalna słownictwa gwarowego i ogólnopolskiego: na przykładzie gwar orawskich (rozprawa habilitacyjna). Kraków: nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kąś, Józef 2003. Słownik gwary orawskiej. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Kąś, Józef 2011. Słownik gwary orawskiej. T. 1 i 2. Warszawa: PWN

Kąś, Józef. "Dialekt małopolski - Orawa. Gwara regionu". [http://www.gwarypolskie.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=343&Itemid=45]

Kott, F., 1986, „Wesele orawskie w dawnych czasach”, w: Józef Bigos (red.) Zagadnienia z kultury Podhala, Spisza i Orawy. Nowy Targ-Zakopane, s. 116–131.

Kovaľ, Peter 2007. „Slovenskí dejatelia a etnické hranice na severovýchode Slovenska v druhej polovici 19. a v prvých rokoch 20. storočia”, Dejiny – Internetom as opis Inštitútu histórie FF PU v Prešove 2.  http://dejiny.unipo.sk/docs/Dejiny_2_2007.pdf [dostęp: 10.10.2012 r.]

Kwiek, Julian 2002. Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie w latach 1945–1957. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce.

Lewandowska, Bożena & Józef Kąś 2010. Wesele orawskie dawniej i dziś. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Machay, F. 1919/1920. „Wesele w Jabłonce na Orawie”, Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego XXXVII: 26–36.

Małecki, Mieczysław 1938. Język polski na południe od Karpat. (Spisz. Orawa. Czadeckie. Wyspy językowe). Zakopane: Geberthner i Wolff. URL: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=57719&from=publication& [dostęp: 06.10.2012 r.]

Małecki, Mieczysław 2004. Dialekty polskie i słowiańskie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mika, Emil 1957. Pieśni orawskie. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Németh, Michał 1990/1991. „Emocjonalnie określenie osób w polskiej gwarze orawskiej w świetle leksyki węgierskiej”, Polonica XIV–XV. URL: http://www2.filg.uj.edu.pl/ifo/kjasis/~nemeth.michal/store/pub/nemeth_m-emocjonalnie_okreslenie_osob_w_polskiej_gwarze_orawskiej_w_swietle_leksyki_wegierskiej.pdf [dostęp: 10.10.2012 r.]

Németh, Michał 2008. Zapożyczenia węgierskie w gwarze orawskiej i drogi ich przenikania. Kraków: Księgarnia Akademicka. URL: http://www2.filg.uj.edu.pl/ifo/kjasis/~nemeth.michal/store/pub/nemeth_m-zapozyczenia_wegierskie_w_gwarze_orawskiej_.pdf [dostęp: 10.10.2012 r.]

Orawa. Kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół Orawy. Kraków 1989–2010. URL: http://mbc.malopolska.pl/publication/2317 [dostęp: 06.10.2012 r.]

Orlof, E. 1990. „Orawa i Spisz w latach 1918–1920”, Szczawnica 1990: 15.

Palkovič, Konštantín 1993. „Z dejín slovenskej dialektológie”, Slovenská reč 58: 261–267. URL: http://www.juls.savba.sk/ediela/sr/1993/5/sr1993-5-lq.pdf [dostęp: 10.10.2012 r.]

Pawlicki, Bonawentura Maciej 2010. Ilustrowany słownik terminów gwarowych budownictwa i architektury Podhala, Orawy i Spisza. Kraków-Nowy Targ: Podhalańska Państwowa Wyższa Szoła Zawodowa.

Pomajdík, Miroslav 2002. Československo-poľské vzťahy v dvadsiatych rokoch 20. stornia. Trenčin: Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka, praca dyplomowa. URL: http://www.szm.hng.sk/doc/pdf/vztahyCSR-Polsko.pdf [dostęp: 10.10.2012 r.]

Tatry, Gorce, Pieniny, Orawa i Spisz. Pomysły na góralską przygodę
2010. Kraków: Bezdroża.

Semkowicz, Władysław (1932) 1939. Materiały źródłowe do dziejów osadnictwa Górnej Orawy. Cz. I i II. Zakopane: Skład Główny w Kasie im. Mianowskiego.

Sikora, Kazimierz 2000. „Orawskie partykuły gwarowe w aspekcie polsko-słowackich zwiazków językowych”, w: Slovensko-polske vztahy v relaciach interkulturalnej komunikacie. Zbornik prispevkov z miedzinarodnej vedeckej konferencie na poeest Danuty Abrahamowiczove, prvej lektorky polskeho jazyka na FF UPJŠ v Prešove. Prešov, s. 184–195.

Sikora, Kazimierz 2005. „Interdialekt góralski w mediach i reklamie”, w: M. Madejowa, A. Mlekodaj & K. Sikora (red.) Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce). Literatura i język. (Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kraków–Nowy Targ–Bukowina Tatrzańska 21–24 X 2004), Kraków, s. 258–265.

Skawiński, Marek 1998. „Orawiacy”, Myśl Polska 24/25: 1352–1353, dod.: Myśl Polska o Kresach 6: I, IV.

Sowa, Franciszek 2002. „Słownictwo góralskie jako przedmiot badawczy – gwarowe drobiazgi etymologiczne”, w: Sławomir Gala (red.) Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie. Łódź, s. 489–498.

Trajdos, T. (red.) 1995. Spisz i Orawa: w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem. Kraków: Towarzystwo Przyjaciół Orawy, Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”, Związek Polskiego Spisza. URL: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=6388 [dostęp: 06.10.2012 r.]

Zaręba, Alfred 1967. Orawskie teksty gwarowe z obszaru Czechosłowacji. Kraków: PWN.

Zaręba, Alfred 1968. „Polskie teksty gwarowe z Orawy na Słowacji”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego CLXIX, Prace Językoznawcze, z. 21. Kraków, s. 246–285.Autor: Mirosław Koziarski