Bibliografia

Literatura

Adamczuk, Lucjan & Sławomir Łodziński (red.) 2006. Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Albert, Franz 1921. Die Grafschaft Glatz kein Tschechenland. Kłodzko: Verein für Glatzer Heimatkunde.

Bachmannová, Jarmila 2003. „První česká «isofona» (K 90. výročí Frintovy jazykovězeměpisné korespondenční ankety)”. Naše řeč 5. URL: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7745 [dostęp: 09.01.2012 r.]

Balowska, Grażyna 2012. „Wpływ języka czeskiego na język polski”, w: Lech M. Nijakowski (red.) Czesi, seria
„Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce”. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Balowski, Mieczysław 2012. „Postawy Polaków wobec mniejszości czeskiej i Czechów”, w: Lech M. Nijakowski (red.) Czesi, seria „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce”. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Baštecká, Lydia & Ivana Ebelová 2004. Náchod. Náchod, s. 249–250.

Berdychowska, Bogumiła (red.) 1998. Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 1989 roku. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Bil, Zdenek 1999. „Der Böhmische Winkel”, Grafschafter Bote 2: 14–16.

Černý, Václav 1946. Kladský sborník. Praga.

Chałupczak, Henryk & Tomasz Browarek 2000. Mniejszości narodowe w Polsce 1918–1995. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Dejna, Karol 1981. „System fleksyjny gwary czeskiej Kucowa pod Bełchatowem”, w: Karol Dejna & Witold Śmiech & Władysław Cyran & Maria Kamińska (red.) Rozprawy Komisji Językowej. T. XXVII. Wrocław: Ossolineum.

Dejna, Karol 1983. „Alternacje morfologiczne w gwarze czeskiej mieszkańców Kucowa pod Bełchatowem”, w: Karol

Dejna & Witold Śmiech, & Władysław Cyran & Maria Kamińska (red.) Rozprawy Komisji Językowej. T. XXVIII. Wrocław: Ossolineum.

Dejna, Karol 1983a. „System fonetyczny i fonologiczny gwary czeskiej Kucowa pod Bełchatowem”, Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. T. 21. Warszawa: PWN.

Dejna, Karol 1984. „Interferencje w mowie czeskiej Kucowa”, w: Karol Dejna & Witold Śmiech, & Władysław Cyran & Maria Kamińska (red.) Rozprawy Komisji Językowej. T. XXIX. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Dejna, Karol 1990. Słownik gwary czeskiej mieszkańców Kucowa. Wrocław: Ossolineum.

Drzazga, Ewa 2008. „Ukraiński prezydent w Zelowie”, Dziennik Łódzki. URL: http://www.irekw.internetdsl.pl/dokumenty/2008-03-07-historia.pdf [dostęp: 29.06.2013 r.]

Felcman, Ondřej & Eva Semotanová 2005. Kladsko, proměny středoevropského regionu: historický atlas. Praga: Historický ústav Akademie věd ČR.

Gawliczek, Krzysztof 2012. „Historia mniejszości czeskiej na ziemiach polskich oraz różnice w interpretacji wzajemnej historii między Polakami a Czechami”, w: Lech M. Nijakowski (red.) Czesi, seria „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce”. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Góral, Jan & Ryszard Kotewic & Zbigniew Tobjański 1987. Zarys dziejów Zelowa. Zelów: Urząd miasta i gminy Zelów.

Hansch, Albert 1976. Vom Hummel zur Heuscheuer. Leimen/Heidelberg.

Hladíková, Kristýna 2004. Kladské sběry lidových vyprávění v „Českém koutku” v Kladsku (Kłodzkie zbiory opowieści ludowej w „Czeskim kątku” w Kłodzku). Praca dyplomowa. URL: http://kladsko.unas.cz/Text/dp.pdf [dostęp: 15.12.2012 r.]

Hlušičková, Růžena 1999. „Kladsko a Československo v letech 1945–1947”, Kladský sborník – Supplementum 1. Hradec Králové – Wrocław.

Hodura, Quido 1925. „O českém jazyce”, Naše řeč 10. URL: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=1293 [dostęp: 07.01.2013 r.]

Jabłoński, Michał 2002. „Historia Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce”, w: Bronisław Kamiński (red.) Kudowa Zdrój, miasto i ludzie. Kudowa Zdrój: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta Kudowa Zdrój.

Jančák, Pavel 1964. „Dnešní čeština v kladském výběžku v Polsku”, Naše řeč 3. URL: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5037 [dostęp: 07.01.2013 r.]

Januła, Eugeniusz 2012. „Polska – Czechy – Słowacja. Dylematy sąsiedztwa i granic”, w: B.A. Orłowska & K. Wasilewski (red.) Mniejszości regionu pogranicza polsko-niemieckiego. Gorzów Wielkopolski: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim.

Mielczarek, Joanna 2011. „Lapidarium asymilacji. Z dziejów parafii ewangelicko-reformowanej w Żychlinie”, w:

Mieczysław Balowski (red.) Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej, s. 89–103.

Kłoczowski, Jerzy 1998. Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Kościak, Barbara 2012. „Zwyczaje zelowskich potomków czeskich emigrantów”, w: Lech M. Nijakowski (red.) Czesi, seria „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce”. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Koudelková, Eva 2011. Čtení o Českém koutku. Liberec: Nakladatelství Bor.

Krajewska-Kułak, Elżbieta & Cecylia Regina Łukaszuk 2010. „Wielokulturowość społeczeństwa polskiego”, w: Elżbieta

Krajewska-Kułak
& Irena Wrońska & Kornelia Kędziora-Kornatowska (red.) Problemy wielokulturowości w medycynie. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. URL: http://www.wydawnictwopzwl.pl/download/229290100.pdf [dostęp: 15.12.2010 r.]

Kriegseisen, Wojciech 1994. Zbór ewangelicko-reformowany w Zelowie w latach 1803-1939: zarys dziejów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Kubín, Josef 1926. České Kladsko. Praga.

Kubín, Josef Stefan 1913. Lidomluva Čechů kladských. Praga.

Kubín, Josef Štefan 1926. České Kladsko; nástin lidopisný, seria „Národopis lidu českoslovanského”. Cz. 2. Praha: Nakl. Národopisné společnosti čsl.

Kubín, Josef Štefan 1948. Kladské Povídky. Praga: Nakl. Mladá Fronta
Kudowa Zdrój, miasto i ludzie 2002. Kudowa Zdrój: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Miasta Kudowa Zdrój.

Kwilecki, Aleksander 1963. „Mniejszości narodowe w Polsce Ludowej”, Kultura i Społeczeństwo 4: 98.

Lubos, Arno 1974. „Das tschechische Volkstum in der Grafschaft Glatz”, w: Deutsche und Slawen. Wiedeń: Europaverl.

Mader, Wolfgang 1898. „Die Westecke der Grafschaft Glatz”, w: Bunte Bilder aus dem Schlesierlande. Wrocław.

von Magnis, Ferdinand Graf 1990. Das Glatzer Land in seiner Beziehung zu Böhmen und Schlesien. Freudenberg-Rauenberg.

Majdaczyk, Piotr (red.) 1998. Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944–1989). Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Musil, František 2007. Kladsko. Praga: Libri.

Nijakowski, Lech M. & Sławomir Łodziński 2003. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Informator. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Nijakowski, Lech M. (red.) 2012. „Wprowadzenie” do tomu Czesi, seria „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce”.
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Nijakowski, Leszek M. (red.) 2005. Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Orłowska, Beata A. & Krzysztof Wasilewski (red.) 2012. Mniejszości regionu pogranicza polsko-niemieckiego. Separacja – adaptacja – integracja – asymilacja. Gorzów Wielkopolski: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
Oszczęda, Waldemar Ireneusz 2010. „Największy ośrodek mniejszości czeskiej w Polsce”, Top – Tygodnik Opoczyński 43 (694). URL: http://www.opoczno-top.pl/artykul,Najwiekszy_osrodek_mniejszosci_czeskiej_w_Polsce,3962.html [dostęp: 15.12.2012 r.]

Pałys, Piotr 2007. Skupiska czeskie w Kłodzkiem, Raciborskiem, Głubczyckiem i Żytawskiem wobec czechosłowackich planów zmiany granic państwowych po II wojnie światowej. Toruń: Dom Wydawniczy Duet.

Papuga, Sławomir & Andrzej Gramsz 2003. Zelów. Wspólnota nacji, wyznań, kultur. Łódź: Grako.

Policar, Lukáš 2008. „Zelov – poslední česká vesnice v Polsku”, artykuł w portalu Aktuálně.cz. URL: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/lukas-policar.php?itemid=5392 [dostęp: 09.01.2012 r.]
Rospond, Stanisław 1959. Dzieje polszczyzny śląskiej. URL: http://www.staff.amu.edu.pl/~hjp/teksty/Rosp1.pdf [dostęp: 15.12.2012 r.]

Šembera, Alois Vojtěch 1876. Mnoho li jest Čechů, Moravanů a Slováků v Rakousích a kde obývají. Praga.

Siatkowski Janusz 1996. Czesko-polskie kontakty językowe. Warszawa: Wydawnictwo Energeia.

Siatkowski, Janusz 1962a. Dialekt czeski okolic Kudowy. Fonetyka, słowotwórstwo. Część I. Wrocław – Warszawa –
Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Siatkowski, Janusz 1962b. Dialekt czeski okolic Kudowy. Fleksja, słownictwo, teksty. Część II. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Siatkowski, Janusz 1974. „Bezpředložková spojení v nářečí kladských Čechů”, Naše řeč 4. URL: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=5787 [dostęp: 07.01.2013 r.]

Siatkowski, Janusz 1997. „Polnisch-Tschechisch”, w: Hans Goebl et al. (red.) Kontaktlinguistik. Contact Linguistics. Linguistique de contact. T. 2. Berlin-New York: Walter de Gruyter, s. 1634-1640.

Solak, Andrzej 2005. „Zbrodnia w Malinie. Cz. 1”, Głos Kresowian 20. Warszawa: KRP.

Tobjański, Zbigniew 1994. Czesi w Polsce. Kraków: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Czechów i Słowaków w Polsce.

Tomaszewski, Jerzy 1985. Ojczyzna nie tylko Polaków. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.

Tomaszewski, Jerzy 1991. Mniejszości narodowe w Polsce XX wieku. Warszawa 1991.

Vaculík, Jaroslav 2011. „Czechs in Lower Silesia in the 18th-20th Century”, w: Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal. Brno: Masaryk University.

Víšek, Zdeněk 2006. „Osud Českého koutku v Kladsku”, Navýchod 3 URL: http://www.navychod.cz/articles.php?id=e926f67a-dd7d-102d-bc3e-00e0814daf34 [dostęp: 15.12.2012 r.]

Walicki, Andrzej 1991. Trzy patriotyzmy. Trzy tradycje polskiego patriotyzmu i ich znaczenie współczesne. Warszawa.

Wlekły, Mirosław 2008. Małe Czechy w samym sercu Polski. URL: http://polishexpress.polacy.co.uk/index.php?str=art&id=2596 [dostep: 12.01.2012 r.]

Wolska, Ilona 1980. „Fleksja rzeczowników gwary czeskiej Zelowa”, w: Karol Dejna & Witold Śmiech & Władysław Cyran & Maria Kamińska (red.) Rozprawy Komisji Językowej. T. XXVI. Wrocław: Ossolineum.

Wróblewski, Piotr 1996. Społeczność czeska w Zelowie. Problemowa monografia socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Wróblewski, Piotr 1997. „Mniejszość czeska w Zelowie. Tożsamość etniczna i postawy patriotyczne”, w: Zbigniew Kurcz (red.) Mniejszości narodowe w Polsce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wróblewski, Piotr 2012. „Kim są zelowscy Czesi?”, w: Lech M. Nijakowski (red.) Czesi, seria „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce”. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Linki

http://www.tvp.pl/lodz/rozmaitosci/lodzkie-turystyczna-encyklopedia-regionu/wideo/13032009/1820399 – odcinek programu Łódzkie – turystyczna encyklopedia regionu pt. A może na knedliki do Zelowa? wyemitowany 28 listopada 2009 r. o godzinie 8:45 w TVP Łódź

http://valamir.imess.net/kladsko/ – Mapa Kotliny Kłodzkiej z nazwami miejscowości w językach czeskim, niemieckim i polskim

www.czesi.pl – strona Czechów z Zelowa (nieaktualizowana od 2010 r. z powodu przeprowadzenia się administratorów strony do Republiki Czeskiej)

http://www.ziemia.klodzka.com/pdf/214.pdf

http://www.comenius.mechanik.edu.pl/Zelow/zelow.htm – strona przedstawiająca zwięzłą historię Zelowa i jego wielowyznaniowy charakter

http://infowies.w.interia.pl/historia.html – historia Zelowa na stronie Infowieś Kociszew

http://www.ziemia.klodzka.com/?page_id=8 – wydanie elektroniczne biuletynu Ziemia Kłodzka, poświęcone temu regionowi

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/209452801240030/ – program Poslední česká vlastenka v polském Kladsku Davida Vondráčka poświęcony Czechom w polskim Kłodzku [czes.]

http://valamir.imess.net/kladsko/k7.html – historia polskiego Kłodzka po II wojnie światowej [czes.]

http://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2011/12/III-Raport-dotycz%C4%85cy-sytuacji-mniejszo%C5%9Bci-narodowych-i-etnicznych-oraz-j%C4%99zyka-regionalnego.pdf – Trzeci raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa: 2011)

http://odkrywanie.bystrzyca.pl/20100523/20100523_zap.html – zdjęcia turystyczne i opis regionu Bystrzycy i okolic

http://www.reformowani.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=276&Itemid=58 – wydanie elektroniczne miesięcznika Nowiny publikowane przy Parafii Ewangelicko-reformowanej w Zelowie

http://www.zelandia.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=36&Itemid=526&lang=pl&limitstart=0 – numery archiwalne Nowin Zelowskich (przekształconych  w Nowiny)

http://www.youtube.com/watch?v=5Pv7IK33CSA – chór Parafii Ewangelicko-reformowanej w Zelowie

http://www.zelandia.pl/index.php?lang=pl – strona parafii ewangelicko-reformowanej w Zelowie

http://www.zelandia.pl/te2007/download/pr1-te_zelow_2007.mp3 – audycja o II Tygodniu Ewangelizacyjnym w Zelowie 2007 r. w PR 1 z dn. 18.08.2007 r.

http://www.zelandia.pl/media/muzeum.wmv – film o kościele ewangelicko-reformowanym i powstającym muzeum w Zelowie

http://www.zelow.pl – oficjalna strona gminy Zelów

http://www.hiu.cas.cz/cs/zahranicni-spoluprace/obecna-charakteristika/polsko-czeskie-towarzystwo-naukowe/kladska-historicka-krajina.ep/ – zbiór map, rycin i zdjęć Instytutu Historii Czeskiej Akademii Nauk dotyczących Kłodzka

http://www.cieszynisko.eu/pl/fotogalerie/mapy-c59blonska-cieszynskigo/ – zbiór map Śląska Cieszyńskiego i Zaolzia

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10213329031-sbohem-cesky-koutku/20956226648/ – videoreportaż D. Vondráčka pt. Sbohem český koutku o wysiedleńcach z Czeskiego kątka (czes.)

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/209452801240030/ – reportaż czeskiej telewizji o Machovsku, Pstrążnym, Ostrej Górze i ich mieszkańcach (czes.),

http://kladsko.unas.cz/Text/ar01s02.html – tekst o kłodzkich Czechach na stronie Czeskiego kątka (czes.)

http://www.domeuropejski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=385&Itemid=152 – wywiad z ks. Mirosławem Jelinkiem o mniejszości czeskiej

http://www.stolica.opole.pl/?czesi-i-morawianie,64 – profil ludności czeskiej na Śląsku na stronie Opola

http://www.gwarypolskie.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=815&Itemid=19 – historia Śląska Cieszyńskiego na stronie Gwary polskie

http://www.muzeumzyrardow.pl/index.php?p=vademecum – Obcokrajowcy w Żyrardowie na stronie żyrardowskiego Muzeum

http://www.korzenie.info/jak-czesi-zostali-polakami – imigracja Czechów z Bohdasina do Kamienicy Polskiej

http://jozefdarski.pl/3934-mniejszosc-czeska-poza-republika-czeska – dzieje mniejszości czeskiej poza granicami Republiki Czeskiej na stronie Józefa Darskiego

http://www.olesnica.org/wystawa_czeska_droga.htm

http://rugala.sweb.cz/czeskie.htm – artykuł Lecha Rugały „Czesi i Polacy mieli do siebie od niepamiętnych czasów blisko”

http://www.olesnica.org/wystawa_czeska_droga.htm – galeria wystawy Czeska Droga zorganizowanej w ramach roku czeskiego w Oleśnicy w 2010 r.Autor: Mirosław Koziarski
Kod ISO
ISO 639-1cs
ISO 639-2cze/ces
ISO 639-3ces
SILCES