Bibliografia

Arlt, Fritz 1940. Die ukrainische Volksgruppe im Generalgouvernement. Krakau: Arlt.
Бандрівський, Д. Г. [Bandriwski] et al. 1988. Атлас украïнськоï мови. Киïв: Наукова думка.
Bobryk, Adam 2011. „Narodowościowy aspekt języka Liturgii w Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej”, w: Ewa Golachowska & Anna Zielińska (red.) Wokół religii i jej języka. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
Чубинский, Павел П. [Czubinski] 1877. Труды Этнографическо-статистической экспедиціи в Западно-Русскій край, снаряженной Императорским Русским географическим обществом (Юго-Западный отдѣл). матеріалы и изслѣдованія. Т. 7. Выпускъ 2-й. Петербург.
Czyżewski, Feliks 1986. Atlas gwar polskich i ukraińskich okolic Włodawy. Lublin: UMCS.
Czyżewski, Feliks 1993. „Peryferie językowe a gwary przejściowe (na przykładzie ukraińskich gwar Pobuża przedstawionych w AUM)”, Rozprawy Slawistyczne 6: 37-54.
Czyżewski, Feliks & Michał Sajewicz 1997. „Słownictwo ludowe ukraińskiej gwary wsi Ochoża koło Chełma”, w: Feliks Czyżewski & Michał Łesiów (red.) Ze studiów nad gwarami wschodniosłowiańskimi w Polsce. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 45-87.
Czyżewski, Feliks & Stefan Warchoł 1998. Polskie i ukraińskie teksty gwarowe ze wschodniej Lubelszczyzny. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Fałowski, Adam 2011. „Język ukraiński”, w: Barbara Oczkowa & Elżbieta Szczepańska (red.) Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny. Kraków: UJ, s. 127-144.   
Fiedler, Adrian 2008. „Die ukrainische Minderheit in der polnischen Wojewodschaft Westpommern 60 Jahre nach der Akcja Wisła”, w: Stefan Daute & Adrian Fiedler (red.) Slavische nationale Minderheiten im Ostseeraum. Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, s. 27-44.
Głuszkowska, Jadwiga 2001. „Wschodniosłowiańskie elementy językowe w folklorze podlaskim”, w: Elżbieta Smułkowa & Anna Engelking (red.) Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami. Warszawa: Wydział Polonistyki UW, s. 81-92.
Jähnig, Georg 2008. „Medien der Minderheiten – Ukrainer in Polen, Polen in Litauen”, w: Stefan Daute & Adrian Fiedler (red.) Slavische nationale Minderheiten im Ostseeraum. Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, s. 77-81.
Jarczak, Danuta 1972. „Niektóre osobliwości przemieszczonej gwary ukraińskiej w powiecie stargardzkim województwa szczecińskiego”, Zeszyty Naukowe 6: 41-54. Szczecin: Uniwersytet Poznański im. Adama Mickiewicza. Wyższa Szkoła Nauczycielska w Szczecinie.
Каращук, Ганна [Karaszczuk] 2001. „Волинь и польщизна”, w:  Feliks Czyżewski & Hryhorij Arkuszyn (red.) Ukraińskie i polskie gwary pogranicza. Lublin-Łuck: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, s. 103-109.
Karaś, Mieczysław 1975. Studia nad dialektologią ukraińską i polską: z materiałów b. Katedry języków ruskich UJ. Kraków: PWN.
Karwowska, Iwona 2011. „Mniejszość ukraińska w województwie zachodniopomorskim w świetle wystawy Ukraińcy na Pomorzu Zachodnim 1947-2007 w Muzeum Narodowym w Szczecinie”, w: Artur Kijas (red.) Ukraińcy – historia i kultura. Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, s. 208-218.
Kossakowska, Ilona 2007. „Mniejszości narodowe i etniczne w województwie podlaskim”, w: Antoni Mironowicz & Marcin Ulanowski (red.) Kościoły i związki wyznaniowe, a świadomość narodowa mieszkańców pogranicza. Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, s. 155-168.
Kruk, Mikołaj 1997. „Białorutenika w białostockich czasopismach i periodykach w latach 1985-1995”, w: Jan F. Nosowicz (red.) Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich. Białystok: UB, s. 63-72.
Kuraszkiewicz, Władysław 1963. Zarys dialektologii wschodniosłowiańskiej. Warszawa: PWN.
Лісна, Людмила [Lisna] 2001. „Холмські и перемиські діалектизми у мовленииі переселенців”, w:  Feliks Czyżewski & Hryhorij Arkuszyn (red.) Ukraińskie i polskie gwary pogranicza. Lublin-Łuck: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, s. 91-94.
Lewis, M. Paul (red.) 2009. The Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition. Dallas: SIL International. [http://www.ethnologue.com/].
List of declarations 2012. „List of declarations made with respect to treaty No. 148. European Charter for Regional or Minority Languages. Status as of: 3/11/2012”, Council of Europe. [http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=148&CM=8&DF=23/01/05&CL=ENG&VL=1]
Лесів, Михайло [Łesiw] 1997. Украïнські говірки у Польщі. Варшава: Украïнський Архів.
Łesiów, Michał 1994. „Gwary ukraińskie między Bugiem i Narwią”, Białostocki Przegląd Kresowy II: 117-137.
Łesiów, Michał 1997. „Historia badań nad gwarami ukraińskimi na ziemiach współczesnej Polski”, w: Feliks Czyżewski & Michał Łesiów (red.) Ze studiów nad gwarami wschodniosłowiańskimi w Polsce. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 13-31.
Magocsi, Paul Robert 2010. A History of Ukraine. Toronto: University of Toronto Press.
Mały rocznik statystyczny 2012. MRS 2012. Warszawa: ZWS.
Matelski, Dariusz 1999. Niemcy w Polsce w XX wieku. Warszawa-Poznań: PWN.
Matelski, Dariusz 2012. „Ochrona prawna mniejszości narodowych i etnicznych w Trzeciej Rzeczypospolitej”, w: Beata A. Orłowska & Krzysztof Wasilewski (red.) Mniejszości regionu pogranicza polsko-niemieckiego. Gorzów Wielkopolski: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 59-75.
Misijuk, Włodzimierz 2012. „Nasz obecnie używany cerkiewny język liturgiczny – pomoc, czy utrudnienie?”, Parafia prawosławna pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku. [http://www.wygoda.cerkiew.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=403&format=pdf]
Napier, Walter 1932. „The Ukrainians in Poland: An Historical Background”, International Affairs 11/3: 391-421.
Prystasz, Jarosław 2011. „Mniejszość ukraińska o swojej kulturze. Wyniki badań ankietowych”, w: Artur Kijas (red.) Ukraińcy – historia i kultura. Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, s. 146-158.
Пшепюрська-Овчаренко, Марія 2007. Мова украïнців Надсяння. Перемишль: Перемиський відділ ОУП.
Sajewicz, Michał 1997. „O białorusko-ukraińskiej granicy językowej na Białostocczyźnie.”, w: Feliks Czyżewski & Michał Łesiów (red.) Ze studiów nad gwarami wschodniosłowiańskimi w Polsce. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 91-107.
Słabig, Arkadiusz 2009. „Inwigilacja ludności ukraińskiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1947-1989 na podstawie dokumentów organów bezpieczeństwa”, w: Jarosław Syrnyk (red.) Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców. Warszawa: IPN, s. 180-202.
Słabig, Arkadiusz 2012. „Działalność społeczno-kulturalna Ukraińców, Litwinów i Białorusinów na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1956-1989 na tle polityki władz”, w: Beata A. Orłowska & Krzysztof Wasilewski (red.) Mniejszości regionu pogranicza polsko-niemieckiego. Gorzów Wielkopolski: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 35-58.
Snyder, Timothy 2006. Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa i Białoruś 1569-1999. Sejny: Pogranicze.
Syrnyk, Marek [rok nieznany]. „Historia organizacji nauki języka ukraińskiego w Polsce po 1952 roku”, Ridna Mowa. [http://interklasa.pl/portal/dokumenty/ridna_mowa_pl/index.php?page=nauka-jezyka-ukrainskiego]
Syrnyk, Marko & Tomasz Wicherkiewicz 2006. Ukrainian & Ruthenian. The Ukrainian and Ruthenian language in education in Poland. Ljouwert: Mercator-Education. [http://www.mercator-research.eu/fileadmin/mercator/dossiers_pdf/Ukrainian_Ruthenian.pdf]
Syrnyk, Jarosław 2008. Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (1956-1990). Wrocław: IPN.
Ukraiński Jarmark Młodzieżowy, Facebook. [http://www.facebook.com/Jarmarok]
Warchoł, Stefan 1992. Specyfika gwar mieszanych i przejściowych na terenach etnicznie zróżnicowanych. Lublin: UMCS.
Wicherkiewicz, Tomasz 2000. „Tożsamość mniejszości językowych w Rzeczypospolitej Polskiej”, w: T. Kostyrko, T. Zgółka (red.) Kultura wobec kręgów tożsamości. Materiały konferencji przedkongresowej Poznań 19-21 października 2000. Poznań-Wrocław.
Власовський, Іван [Własowski] 1961. Нарис історіï Украïнськоï Православноï Церкви. Том 4. Бавнд-Брук: Украïнська Православна Церква в ЗДА. [http://www.anti-raskol.ru/pages/574]
Zielińska, Anna et al. 2012. „Wielojęzyczność w województwie lubuskim. Stan współczesny”, w: Beata A. Orłowska & Krzysztof Wasilewski (red.) Mniejszości regionu pogranicza polsko-niemieckiego. Gorzów Wielkopolski: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 13-23.


Autor: Wojciech Gutkiewicz