Bibliografia

Антонович А. К. [Antonowicz] 1968. „Краткий обзор белорусских текстов, писанных арабским письмом”, w: В. В. Мартынов & Н. И. Толстой (red.) Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика). Москва: Наука, s. 256-299.

Аркушин, Григорій [Arkuszyn] 2010. „Жителі Підляшшя про свою мову”, w: D. Nowacka i in. (red.) Z lubelskich badań nad słowiańszczyzną wschodnią. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 137-149.

Borciuch, Maria & Marek Olejnik 2001. „Paralele leksykalne w gwarach ukraińskich i polskich gminy Dubicze Cerkiewne”, w: F. Czyżewski & H. Arkuszyn (red.) Ukraińskie i polskie gwary pogranicza. Lublin-Łuck: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, s. 77-81.

Chmielewski, Jerzy 2010. „Maja kraina prostaj movy”, Czasopis.pl. [http://czasopis.pl/ostrow-krynki/moj-widnokrag/blog]

Cychun, Henadź 1996. „Яцвяжская праблема ў беларуска-польскіх моўных кантактах”, Białostocki przegląd kresowy V: 33-36.

Duličenko, Aleksandr D. 2002. „Westpolesisch”, w: Miloš Okuka (red.) Lexikon der Sprachen des europäischen Ostens. Klagenfurt, s. 581-588. [http://wwwg.uni-klu.ac.at/eeo/]

Dunin-Marcinkievič, Vincent 2009. „Pińska šlachta”, Svoja.org. [http://svoja.org/1209]

Fałowski, Adam 2011. „Język ukraiński”, w: B.  Oczkowa & E. Szczepańska (red.) Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny. Kraków: UJ, s. 127-160.

Fedoruk, Agata & Marcin Kojder 2001. „Interferencje polsko-ukraińskie w gwarach okolic Tarnopola”, w: F. Czyżewski & H. Arkuszyn (red.) Ukraińskie i polskie gwary pogranicza. Lublin-Łuck: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, s. 83-89.

Czyżewski, Feliks & Stefan Warchoł 1998. Polskie i ukraińskie teksty gwarowe ze wschodniej Lubelszczyzny. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Фіонік, Дорофʼей & Міколаj Врублʼевскі [Fionik & Wrubl'ewski] 2006. „Дар третʼому поколі͡енʼу”, Biełski Hostineć 4: 4-10.

Fionik, Doroteusz 2011. „Narodowość – białoruska, język – ruski podlaski”, Czasopis 3. [http://czasopis.pl/czasopis/2011-03/art-5]

Fionikowie, Elżbieta & Doroteusz 2008. Як Выскочыв Воробiей [http://kamunikat.org/download.php?item=15393-1.pdf&pubref=15393]

Głuszkowska, Jadwiga 2001. „Wschodniosłowiańskie elementy językowe w folklorze podlaskim”, w: E. Smułkowa & A. Engelking (red.) Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami. Warszawa: Wydział Polonistyki UW, s. 81-92.

Greene, Graham & Jan Maksimiuk (tłum.) [?]. „Nevinny”, Pravapis.org [http://pravapis.org/art_belarusian_poland_sample.asp]

Hawryluk, Jerzy 1988. Пропозиціï запісу пудляськіх діялєктув. Бельск: Думка.

Гаврилюк, Юрій [Hawryluk] [?]. „Українці і білоpуська проблема на Підляшші. Міфи і факти”, Гайдамака [http://www.haidamaka.org.ua/0109.html]

Hlebowicz, Bartosz (red.) 2008. Nowa Wola po prostu. Oczami dzieci. Michałowo–Wielichowo: Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie.

Kondratiuk, Michał (red.) 1972. „Dubiny, pow. hajnowski”, w: A. Obrębska-Jabłońska (red.) Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzem językowym. Warszawa: PWN, s. 195-202.

Климчук, Фёдор Данилович [Klimczuk] 2010. Новый Завет. Перевод на западнополесский говор. Минск: Мэджик.

Kruk, Mikołaj 1997. „Białorutenika w białostockich czasopismach i periodykach w latach 1985-1995”, w: J.F. Nosowicz (red.) Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich. Białystok: UwB, s. 63-72.

Kрывіцкі, Аляксандр А. [Krywicki] 2003. Дыялекталогія беларускай мовы. Мінск: Вышэйшая школа.

Leończuk, Jan (red.) 2008. Wołanie serca. Antologia poezji ukraińskiej Podlasia. Białystok: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego.

Lewis, M. Paul (red.) 2009. The Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition. Dallas: SIL International. [http://www.ethnologue.com/].

Лесів, Михайло [Łesiw] 1997. Украïнські говірки у Польщі. Варшава: Украïнський Архів.

Łesiów, Michał 1994. „Gwary ukraińskie między Bugiem i Narwią”, Białostocki Przegląd Kresowy II: 117-137.

Łesiów, Michał 1997. „Historia badań nad gwarami ukraińskimi na ziemiach współczesnej Polski”, w: F. Czyżewski & M.Łesiów (red.) Ze studiów nad gwarami wschodniosłowiańskimi w Polsce. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 13-31.

Maksimiuk, Jan 2009. „Biłoruśku klasyku vpuskajemo perednimi dveryma”, Svoja.org [http://svoja.org/1210.html?jn553eedc4=1#jotnav553eedc4b4109e9fda286a892e61081d]

Małecki, Mieczysław 2004. „Do genezy gwar mieszanych i przejściowych”, w: Dialekty polskie i słowiańskie. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Michaluk, Dorota 2010. Białoruska Republika Ludowa 1918–1920. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Mironowicz, Eugeniusz 2010. „Białorusini w Polsce (1919-2009)”, w: T. Zaniewska (red.) Białorusini. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 9-28.

Paryl, Władysław (red.) 2007. Słownictwo gwarowe przesiedleńców z Ukrainy. Kraków: Lexis.

Pawluczuk, Włodzimierz 1972. Światopogląd jednostki w warunkach rozpadu społeczności tradycyjnej. Warszawa: PWN.

Pelcowa, Halina 1997. „Słownictwo wschodniosłowiańskie w gwarach Polski środkowo-wschodniej w świetle związków językowych polsko-ukraińskich”, w: F. Czyżewski & M. Łesiów (red.) Ze studiów nad gwarami wschodniosłowiańskimi w Polsce. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 189-211.

Пазднякоў, Валерый [Pazdniakou] 2007. „Падляшскае ваяводства”, w: Г. П. Пашкоў et al. (red.) Вялікае Княства Літоўскае. Энцыклапедыя. Т. 2. Мінск: Беларуская энцыклапедыя имя Петруся Броўкі, s. 384-385.

Sajewicz, Michał 1997. „O białorusko-ukraińskiej granicy językowej na Białostocczyźnie.”, w: Feliks Czyżewski & Michał Łesiów (red.) Ze studiów nad gwarami wschodniosłowiańskimi w Polsce. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 91-107.

Sawicka, Irena & Mikołaj Wróblewski 1972. „Grabowiec, pow. bielski” w: Antonina Obrębska-Jabłońska (red.) Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzem językowym. Warszawa: PWN, s. 187-194.

SIL 2011. Change request documentation for: 2011-013.
[http://www.sil.org/iso639-3/chg_detail.asp?id=2011-013&lang=pdl]

Smułkowa, Elżbieta 2002. Białoruś i pogranicza. Studia o języku i społeczeństwie. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Stachwiuk, Viktor 2006. Siva zozula. Białystok: Białoruskie Towarzystwo Historyczne.

Толстой Н. И. [Tołstoj] 1968. „О лингвистическом изучении Полесья”, w: В. В. Мартынов, Н. И. Толстой (red.) Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика). Москва: Наука, s. 5-17.

Warchoł, Stefan 1992. Specyfika gwar mieszanych i przejściowych na terenach etnicznie zróżnicowanych. Lublin: UMCS.

Wysocki, Aleksander 2005. „Zarys problemu świadomości narodowej rdzennych mieszkańców województwa poleskiego w świetle dokumentów Centralnego Archiwum Wojskowego”, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej 27: 120-135.

Вяреніч, Вячаслаў Л. [Wiarenicz] 2009. Палескі архіў. Минск: А.Н. Вараксин.
Wikimedia Commons. [http://commons.wikimedia.org]

Żakowska, Małgorzata 2001. „Z folkloru pieśniowego wsi Żuków koło Włodawy”, w: Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim. Lublin: IEŚW, s. 351-369.


Autor: Wojciech Gutkiewicz
Kod ISO
brak kodu

w 2011 r. Jan Maksymiuk wniósł o dodanie kodu ISO 639-3 dla języka podlaskiego (Podlachian) - wniosek został jednak odrzucony (SIL 2011SIL 2011 / komentarz/comment/r /
SIL 2011. Change request documentation for: 2011-013. [http://www.sil.org/iso639-3/chg_detail.asp?id=2011-013&lang=pdl]
).
The Ethnologue wspomina o istnieniu dialektów przejściowych pomiędzy językiem białoruskim a ukraińskim (Lewis 2009Lewis 2009 / komentarz/comment/r /
Lewis, M. Paul (red.) 2009. The Ethnologue: Languages of the World. Sixteenth edition. Dallas: SIL International. [http://www.ethnologue.com/].
).
UNESCO Interactive Atlas of the World’s Languages in Danger wymienia poleski/Polesian jako język narażony na zagrożenie/vulnerable.
W The Linguascale wszystkie przejściowe odmiany białorusko-ukraińskiego pogranicza i poleskie obejmuje kod: 53-AAA-edd.