Bibliografia

Абрамов, Владимир & Екатерина Абрамова [Abramow & Abramowa] 2009a. „У староверов Польши. Габовые Гронды. Фотозарисовка”, Самарское староверие. [http://samstar.ucoz.ru/news/2009-08-18-2463][dostęp 29.06.2013]
Абрамов, Владимир & Екатерина Абрамова [Abramow & Abramowa] 2009b. „У староверов Польши. Сувалки. Фотозарисовка”, Самарское староверие. [http://samstar.ucoz.ru/news/2009-08-24-2514] [dostęp 29.06.2013]
Crummey, Robert O. 1998. „The Cultural Worlds of Andrei Borisov”, Forschungen zur osteuropäischen Geschichte 54: 57-81.
Głuszkowski, Michał 2011. „Język religii i jego znaczenie dla zachowania tożsamości przez polskich staroobrzędowców”, w: Ewa Golachowska & Anna Zielińska (red.) Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Wokół religii i jej języka. T. 1. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
Grek-Pabisowa Iryda & Irena Maryniakowa 1972. „Teksty gwarowe rosyjskie”, w: Antonina Obrębska-Jabłońska (red.) Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzem językowym. Warszawa: PWN, s. 113-131.
Grek-Pabisowa Iryda & Irena Maryniakowa 1980. Słownik gwary starowierców mieszkających w Polsce. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.
Grek-Pabisowa, Iryda 1997. „Staroobrzędowcy-Rosjanie i ich gwara w opisie naukowym i perspektywy badawcze”, w: Feliks Czyżewski & Michał Łesiów (red.) Ze studiów nad gwarami wschodniosłowiańskimi w Polsce. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 147-157.
Gudaszewski Grzegorz & Chmielewski Mariusz (red.) 2010. Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2006-2008. Warszawa: ZWS. [http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_wyzn_rel_stow_nar_i_etn_w_pol_2006-2008.pdf] [dostęp 29.06.2013]
Кисин, Б.М. [Kisin] 2012. „ШРИФТ. 1. Развитие шрифта. Развитие русского типографского шрифта”, Posix.ru. [http://posix.ru/?p=155] [dostęp 29.06.2013]
Леденева, Валентина В. & Клавдия А. Войлова [Ledieniewa i Wojłowa] 2012. „Русский язык петровской эпохи”, Кириллица [http://cyrillitsa.ru/posts/925-petrovskie-preobrazovaniya-russkogo-yazyka.html] [dostęp 29.06.2013]
List of declarations 2012. „List of declarations made with respect to treaty No. 148. European Charter for Regional or Minority Languages. Status as of: 3/11/2012”. Council of Europe. [http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=148&CM=8&DF=23/01/05&CL=ENG&VL=1] [dostęp 29.06.2013]
Паликова, Оксана Н. & Ровнова Ольга Г. [Palikowa & Rownowa] 2008. Словарь говора староверов Эстонии. Тарту: Общество культуры и развития староверов Эстонии.
Paśko-Konieczniak, Dorota 2010. „Leksykalne i syntaktyczne elementy rosyjskiej gwary w polszczyźnie staroobrzędowców z Gabowych Grądów i Boru”, Acta Baltico Slavica 34: 147-155.
Рукописные памятки древней Руси. http://gramoty.ru/ [dostęp 29.06.2013]
Rykała, Andrzej 2011. Mniejszości religijne w Polsce - geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Siatkowski, Janusz 1983. „Interferencje językowe na Warmii i Mazurach”, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej XXI: 103-115.
Sosna, Grzegorz & Antonina Troc-Sosna 2002. Zapomniane dziedzictwo. Białystok: Orthdruk.
Tetzner, Franz 1902. Die Slawen in Deutschland. Braunschweig: Vieweg. [http://archive.org/details/dieslawenindeut00tetzgoog] [dostęp 29.06.2013]
Wicherkiewicz, Tomasz 2000. „Tożsamość mniejszości językowych w Rzeczypospolitej Polskiej”, w: Teresa Kostyrko & Tadeusz Zgółka (red.) Kultura wobec kręgów tożsamości. Poznań–Wrocław: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne & DTSK Silesia, s. 181-190.
Witkowski, Wiesław 2011. „Język rosyjski”, w: Barbara Oczkowa & Elżbieta Szczepańska (red.) Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny. Kraków: UJ, s. 111-126.
Зализняк, А. А. [Zalizniak] 2004. Древненовгородский диалект. Москва: Языки славянской культуры.
Zielińska, Anna  1996. Wielojęzyczność staroobrzędowców mieszkających w Polsce. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
Zielińska, Anna 1997. „Elementy gwary rosyjskiej w polszczyźnie staroobrzędowców”, w: Feliks Czyżewski & Michał Łesiów (red.) Ze studiów nad gwarami wschodniosłowiańskimi w Polsce. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 159-167.
Zielińska, Anna 1999. „Staroobrzędowcy w Hamburgu. Studium złożonej tożsamości”, Etnografia Polska 1/2: 101-120.

Autor: Wojciech Gutkiewicz
Kod ISO
ISO 639-1ru
ISO 639-2rus
ISO 639-3 rus
SILRUS
odmiany językowe Staroobrzędowców nie posiadają odrębnego kodu.