Bibliografia

Bień-Bielska, Hanna 1959. Słownictwo Warmii i Mazur. Wierzenia i obrzędy. Wrocław.

Dejna, Karol 1973. Dialekty polskie. Wrocław, Warszawa, Krakόw, Gdańsk: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich.

Domagała, Bożena & Andrzej Sakson (red.) 1998. Tożsamość kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Dzięgiel, Ewa & Anna Zielińska (red.) 2009. Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i języki mniejszościowe w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego.

Eichler, Ernst 1965. Etymologisches Wörterbuch der slawischen Elemente im Ostmitteldeutschen. Bautzen: Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Institut für sorbische Volksforschung in Bautzen, Domowina Verlag.

Engelking, Anna, Ewa Golachowska & Anna Zielińska  (red.) 2008. Tożsamość – Język – Rodzina. Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Falińska, Barbara 1994. "O języku Starowierców z Ukty na Mazurach", w: Skupiska Staroobrzędowców w Europie, Azji i Ameryce. Ich miejsce i tradycje we współczesnym świecie. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki.

Fularczyk, Paweł 2009. Danziger Missingsch. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Głuszkowski, Michał & Stefan Grzybowski (red.) 2010. Staroobrzędowcy za granicą. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Głuszkowski, Michał 2011. Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.    

Göttert, Karl-Heinz 2011. Alles auβer Hochdeutsch: Ein Streifzug durch unsere Dialekte. Berlin: Ullstein Buchverlage.

Grek-Pabisowa, Iryda 1999. Staroobrzędowcy. Szkice z historii, języka, obyczajów, wybór prac z okazji 45-lecia pracy naukowej. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

Hauptmann, Peter 2005. Rußlands Altgläubige. Gӧttingen:Vanderhoeck & Ruprecht.

Hofer, Klaus-Jürgen, 1982. Ein Jahr in Masuren. Leipzig: F.A. Brockhaus Verlag.

Iwaniec, Eugeniusz 1977. Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII-XX w. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Jasiński, Grzegorz 1994. Mazurzy w II. połowie XIX w. Kształtowanie się świadomości narodowej. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Jorroch, Anna 2011. "Die Ergebnisse einer Sprachforschung in Ermland und Masuren in den ersten Jahren nach dem Krieg – ein ungelöstes Problem", Acta Philologica 40: 107-116.

Jurkowski, Eugeniusz 1959. Słownictwo Warmii i Mazur. Stopnie pokrewieństwa, życie społeczne i zawody. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Kłoskowska, Antonina 1996. Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kopiczko, Andrzej 1998. "Panorama wyznaniowa województwa olsztyńskiego po II wolnie światowej", w: B. Domagała & A. Sakson. Tożsamość kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Kossert, Andreas 2001. Preußen, Deutsche oder Polen? Die Masuren im Spannungsfeld des ethnischen Nationalismus 1870-1956. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

Kossert, Andreas 2006. Masuren. Ostpreußens vergessener Süden. München: Pantheon Verlag.

Krasowska, Katarzyna 2003. Tożsamość Filipona, relikt przeszłości czy tradycja żywa? - Studium na podstawie badań przeprowadzonych we wsi mazurskiej Wojnowo [niepublikowana praca magisterska napisana pod opieką dr Wojciecha Łukowskiego]. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Politologii.

Księżyk, Felicja 2008. Die deutsche Sprachinsel Kostenthal. Geschichte und Gegenwart. Berlin: trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist.

Kuryłowicz, Beata, Bogusław Nowowiejski & Iwona Wojtkiewicz 2009. Dziewiętnastowieczne słowniczki gwarowe z Polski pόłnocno-wschodniej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Łopuszańska-Kryszczuk, Grażyna 2013. Danziger Umgangssprache. Peter Lang Verlag.

Madajczyk, Piotr 2000, „Die polnische Politik gegenüber der deutschsprachigen Bevӧlkerung ӧstlich der Oder und Neiße 1944-1950“ w: W. Borodziej & K. Ziemer. Deutsch-polnische Beziehungen, Eine Einführung. Osnabrück: Fibre Verlag. 163-186

Mirowicz A. & I. Dulewicz (red.) 1970. Wielki słownik rosyjsko-polski. Warszawa-Moskwa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Mitzka, Walther 1959. Grundzüge norddeutscher Sprachgeschichte. Marburg: N.G. Elwert Verlag.

Murawska, Halina 1998. „Udział ludności przeniesionej z Kresów północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w kulturze Warmii i Mazur” w: B. Domagała & A. Sakson (red.). Tożsamość kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Oldenberg, Friedrich Salomo 2000. Przyczynki do poznania Mazur. Sprawozdanie dla Centralnego Komitetu do Spraw Misji Wewnętrznej. Warszawa.

Paul, Hermann 1989. Mittelhochdeutsche Grammatik. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Peskow, Wassili 1994. Die Vergessenen der Taiga. Das Überleben der Familie Lykow in den Weiten Sybiriens. Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag.

Sensburger Heimatbrief
1990, 35: 47-57. Remscheid: Bergische Druckerei und Verlag Ludwig Koch GmbH & Co.

Skowronnek, Fritz 2002. Księga Mazur. Olsztyn: Borussia [wydanie oryginalne: Skowronnek, Fritz 1916. Das Masurenbuch. Berlin: Otto Janke Verlag].

Smułkowa, Elżbieta & Anna Engelking (red.) 2000. Język a tożsamość na pograniczu kultur. Białystok: Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

Szulc, Aleksander 1991. Historia języka niemieckiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szynkowski, Jerzy 1999. Masuren Reiseführer.  Kętrzyn: Wydawnictwo Kengraf.

Thomason, Sarah 2001. Language Contact: An Introduction. Georgetown: Edinburgh University Press.

Toeppen, Max 1870. Geschichte Masurens. Ein Beitrag zur preussischen Landes- und Kulturgeschichte. Danzig: Verlag von Theodor Bertling.

Traba, Robert 2006. Historia przestrzeń dialogu. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Weinreich, Uriel 1977. Sprachen in Kontakt, Ergebnisse und Probleme einer Zweisprachigkeitsforschung. München: Verlag C.H. Beck.

Wiktorowicz, Józef 2001. Die Temporaladverbien im Frühneuhochdeutschen Teil 1 (1350-1500). Warszawa: Matrix.

Zdancewicz, Tadeusz 1980. Mazurzące gwary suwalskie cz. I. Warszawa-Poznań: PWN

Zielińska, Anna  1996. Wielojęzyczność staroobrzędowców mieszkających w Polsce. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Zielińska, Anna 1999. „Staroobrzędowcy w Hamburgu. Studium złożonej tożsamości”, Etnografia Polska 43:1/2: 101-120.

Ziółkowska, Magdalena 2010. „Antroponimia polskich starowiercόw (na podstawie inskrypcji nagrobnych)” w: M. Głuszkowski & S. Grzybowski (red.). Staroobrzędowcy za granicą. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 189-200.

www.brauchtumsseiten.de/a-z/e/eierpecken/home.html

www.philipponia.republika.pl


Autor: Anna Jorroch
Kod ISO
odmiany językowe Staroobrzędowców nie posiadają odrębnego kodu, patrz: rosyjska gwara Staroobrzędowców