Bibliografia

Abkowicz, Mariola 1987. „Główne zasady doktrynalne religii karaimskiej”, w: Dubiński i Śliwka 1987: 9–15.
Abkowicz, Mariola i Henryk Jankowski (red.) 2004. Karaj kiuńlari. Dziedzictwo narodu karaimskiego we współczesnej Europie. Materiały z konferencji naukowej, Warszawa 19-21 IX 2003. Wrocław: Bitik.
Abrahamowicz, Zygmunt 2001. „Dzieje Karaimów w Haliczu”, Przegląd Orientalistyczny 1–2: 3–16.
Dubiński, Aleksander 1969. „Über die slawischen Einflüsse in der karaimischen Sprache”, Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 15: 139–144.
Dubiński, Aleksander 1993. „Szymona Firkowicza twórczość literacka w języku karaimskim”, Przegląd Orientalistyczny 3–4: 204–209.
Dubiński, Aleksander 1994. Caraimica. Prace karaimoznawcze. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
Dubiński, Aleksander 1995. „Obnowlenie karaimskogo jazyka w perwoj połowine naszego stoletija”, Rocznik Orientalistyczny 49/2: 59–63.
Dubiński, Aleksander i Eugeniusz Śliwka (red.) 1987. Karaimi (materiały z sesji naukowej). Pieniężno: Muzeum Misyjno-Etnograficzne Seminarium Duchownego Księży Werbistów.
Gąsiorowski, Stefan 2008. Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku. Kraków–Budapeszt: Wydawnictwo Austeria.
Grzegorzewski, Jan 1916–1918. „Caraimica. Język Łach-Karaitów”, w: Rocznik Orientalistyczny 1/2:  252–296.
Grzegorzewski, Jan 1917. „Narzecze południowe Karaitów polskich czyli t. zw. Łach-Karaimów”, Sprawozdania z czynności posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie 22: 2–6.
Jankowski, Henryk 2003a. „On the Language Varieties of Karaims in the Crimea”, Studia Orientalia 95: 109–130.
Jankowski, Henryk 2003b. „Position of Karaim among the Turkic Languages”, Studia Orientalia  95: 131–153.
Jankowski, Henryk 2004. „Karaims of the Crimea and Eastern Europe - Some Questions of Ethnicity and Identification”, Studia Orientalia 99:  83–92.
Jankowski, Henryk 2009. „Translations of the Bible into Karaim”, w: Religion Compass 3/4: 502–523.
Kobeckaitė, Halina 2011. Rozmówki polsko-karaimsko-litewskie. Wrocław: Bitik. [http://www.rozmowki.karaimi.org]
Kowalski, Tadeusz 1926. „Język karaimski”, Myśl Karaimska 2/3: 3–7.
Kowalski, Tadeusz 1929. Karaimische Texte im Dialekt von Troki. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
Kowalski, Tadeusz 1929b. „Przyczynki do etnografji i dialektologji karaimskiej”, Rocznik Orjentalistyczny 5: 216–254.
Kowalski, Tadeusz 1936. „Najpilniejsze zadania karaimoznawstwa”, Myśl Karaimska 11: 12–28. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=103293&tab=3.
Machul-Telus, Beata (red.) 2012. Karaimi. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Mardkowicz, Aleksander 1935. Karaim: jego życie i zwyczaje w przysłowiach ludowych. Łuck: Drukarnia Richtera. [http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=8672&dirids=1]
Németh, Michał 2010a. „North-Western and Eastern Karaim Features in a Manuscript Found in Łuck”, w: E. Mańczak-Wohlfeld i B. Podolak (red.) Studies on the Turkic World. Kraków: Jagiellonian University Press. 75–94
Németh, Michał 2010b. „O wpływach polskich na język Karaimów łuckich”, LingVaria 10: 199–212
Németh, Michał 2011a. Unknown Lutsk Karaim Letters in Hebrew Script (19th–20th Centuries). A Critical Edition. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Németh, Michał 2011b. „A Different Look on the Lutsk Karaim Sound System (from the Second Half of the 19th Century on)”, Studia Linguistica Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis 128: 69–101.
Németh, Michał 2011c. Zwięzła gramatyka języka zachodniokaraimskiego z ćwiczeniami., Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich UAM.
Németh, Michał 2012. „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość karaimskiej działalności kulturalnojęzykowej”, w: Machul-Telus 2012: 53–72.
Pełczyński, Grzegorz 1987. „Świadomość etniczna Karaimów polskich”, w: A. Dubiński i E. Śliwka (red.) Karaimi. Pieniężno: Muzeum Misyjno-Etnograficzne Seminarium Duchownego Księży Werbistów. s. 55-63.
Pilecki, Szymon 1987. „Karaimi w Polsce po 1945 roku. Migracje podczas i po II wojnie światowej”, w: Dubiński i Śliwka 1987: 41–50.
Rykała, Andrzej 2011. Mniejszości religijne w Polsce - geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Schönig, Claus 2010. „Osmanische Einflüsse auf das Krim-Areal”, w: E. Mańczak-Wohlfeld i B. Podolak (red.) Studies on the Turkic World. Kraków: Jagiellonian University Press. 107–119.
Stachowski, Kamil 2009. „The Discussion on Consonant Harmony in Northwestern Karaim”, Türkbilig 18: 158–193.
Stachowski, Kamil 2010. “On First Syllable Reduplications in Karaim”, w: E. Mańczak-Wohlfeld i B. Podolak (red.)  Studies on the Turkic World. Kraków: Jagiellonian University Press. 139–156.
Sulimowicz, Anna 1987. „Karaimi w Polsce i na Litwie (do 1945 roku)”, w: Dubiński i Śliwka 1987: 20–29.
Sulimowicz, Anna 1999a. „Nazwiska karaimskie z Łucka”, w: Awazymyz 3: 12–13. [http://www.awazymyz.karaimi.org/zeszyty/item/78-nazwiska-karaimskie-z-lucka]
Sulimowicz, Anna 1999b. „Czasopisma karaimskie”, w: Awazymyz 3: 13–14.  [http://www.awazymyz.karaimi.org/zeszyty/item/79-czasopisma-karaimskie]
Sulimowicz, Anna 2004. „Imiona Karaimów z Halicza”, Awazymyz 8: 3–5. [http://www.awazymyz.karaimi.org/zeszyty/item/114-imiona-karaimow-z-halicza]
Szyszman, Szymon 2005. Karaimizm: doktryna i historia. Wrocław: Bitik.
Tyszkiewicz, Jan 1999. „Karaimi na Rusi i Litwie do 1388 roku”, Przegląd Orientalistyczny 3–4: 177–186.
Zajączkowski, Ananiasz 1926. „Literatura karaimska”, Myśl Karaimska 3: 7–17.
Zajączkowski, Ananiasz 1931. Krótki wykład gramatyki języka zachodniokaraimskiego (narzecze łucko halickie). Łuck: Aleksander Mardkowicz.
Zajączkowski, Ananiasz 1932. Sufiksy imienne i czasownikowe w języku zachodniokaraimskim (przyczynek do morfologji języków tureckich). Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
Zajączkowski, Ananiasz 1933. Karaimi na Wołyniu. Równe: Zarząd Wołyńskiego Okręgu ZNP.
Zajączkowski, Ananiasz 1961. Karaims in Poland: history, language, folklore, science. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zajączkowski, Ananiasz 2006. Zarys religii karaimskiej. Wrocław: Bitik.
Zajączkowski, Włodzimierz 1959. „Die mongolischen Elemente in der karaimischen Sprache”, Folia Orientalia 1/2:  296–302.
Zajączkowski, Włodzimierz 1961. „Die arabischen und neupersischen Lehnwörter im karaimischen”, Folia Orientalia 3: 177–212.

Strony internetowe:

http://www.karaimi.org/ - oficjalna strona Związku Karaimów Polskich
http://www.awazymyz.karaimi.org/ - strona czasopisma „Awazymyz”, na której jest ono publikowane w formie elektronicznej
http://www.jazyszlar.karaimi.org/ - karaimska baza literacko-bibliograficzna


Autor: Anna Szombierska