Karaimski zapisywany pismem hebrajskim

Załącznik do języka: karaimski


Nazwa załącznika
Karaimski zapisywany pismem hebrajskim
Rodzaj
obraz/image
Nazwa pliku
karaimski zapisywany pismem hebrajskim.jpg
Język
karaimski

Szczegóły

Karaimski zapisywany pismem hebrajskim. Ze zbiorów M. Abkowicz